keresés

2020. december 8., kedd

Helyes kérdésfeltevés az egyetemi könyvtárakban(megjelenés: 2019. október 4.)

A Project Information Literacy c. projekt keretén belül és témájához illeszkedően megjelenő cikk a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és az egyetemi könyvtárosok kommunikációját elemzi. A bevezetőben tisztázzák a szerzők, hogy sok írás foglalkozott már a hallgatók képességeivel és készségeivel az információkeresés szempontjából, illetve a könyvtárosok elvárásaival egybevetve, de még nagyon kevés választotta témájául az információkeresés teljes, holisztikus élményét, azaz, hogy mit élnek át a hallgatók, amikor tanulmányi vagy akár magán célból keresnek információt. Sokszor az információkeresés nehézségeit hangsúlyozták, azon okokból, hogy a hallgatók nem voltak felkészültek, ötletesek, kreatívak. A cikk négy kategóriában, - mikro, mezo, makro és mega szinten – összegzi az információ keresés és megszerzés eredményeit, összevetve ezeket helyi, (értsd könytvár), intézményi, megyei és állami szinten. Az adatok az USA-ból és Kanadából származtak, valamint PIL-ből (Project Information Literacy, Információkereső Projekt, nonprofit kutatás, melynek fő fókusza, mit jelent diák/hallgatónak lenni a digitális korban). Az adatok összevetése összekapcsolódásokra világíthat rá, párhuzamokat vonhat, ezáltal segítheti a könyvtárosok tanítási, tanulási és értékelési feladatait.Az elmúlt évtizedben, a közösségi média térnyerésének köszönhetően, egyre több tanulmány jelent meg a fiatalok információszerzési módszereit, képességeit részletezve. A könyvtárosok között sem volt konszenzus a kívánalmakkal kapcsolatban, illetve, hogy milyen módszerekkel lehetne kutatni: gyakorlatilag „elbeszéltek” egymás mellett a könyvtárosok és felhasználóik. A sokféle kutatási eredményt egységesítése miatt vezették be a fent említett négy kategóriát. Az első, mikro szinten az akár egy alkalmas beszélgetés, vagy (tan)óra során megszerzett információmennyiséget elemezték, felsorolva az adatgyűjtési lehetőségeket. A következő, mezo-szinten, már egy komplett program, vagy intézmény eredményeit vizsgálták, hogy mennyire hatékony az információ-megszerzési és –feldolgozási színvonala. Ellenőrzésként az év végi-, érettségi jegyeket vették figyelembe, eszközként pedig az ALA (American Libararies Association) keretrendszerereit használták. (Lásd: https://www.alastore.ala.org/content/academic-library-value-impact-starter-kit ). Makroszinten már egyes földrajzi térségek, intézményi kooperációk adatait vizsgálták meg, a legfelsőbb, mega szinten pedig már nagyobb összefüggéseket, az információ megértés szélesebb koherenciáját vizsgálták – nemzeti szintű elemzésekben.

A mikroszintű adatgyűjtésnél még nem annyira, a mezo szinten annál inkább kimutatható volt, mennyire voltak eredményesek az információgyűjtésben – a könyvtárosok. Mennyire értek el minden hallgatóhoz és ez mennyire befolyásolta a diákok/hallgatók végső kimeneteli eredményeit. A PIL-projekt azért nyújt átfogó eredményt az információkereső és –felhasználó szokásokról, mert arról tudósít, tulajdonképpen mit csinálnak a diákok és nem arról, mit hogyan kellene nekik. Ezt mutatja be a szervezet, legutóbbi, 2018-as riportja is. A tanulmány a hallgatók tapasztalatai alapján vázolja fel információkeresési szokásaikat, akár a közösségi média igénybevételével is. Az idézett négyféle tipológia felállítása azért is jelent könnyebbséget az adatok elemzése során, mert átjárhatóak az egyes kategóriák abból a szempontból, hogy „kölcsönözhetnek” egymástól adatokat – azért, hogy jobban megismerjék felhasználóikat.

A pedagógiából vett több „mit”, „miért”, „hogyan” kezdetű kérdést kellene feltenni az információkeresés során a hallgatóknak, arról, hogyan próbálják megszerezni az információt és arról, hogy mennyire célravezetőek a kérdések az információkeresés során. Mivel négy kategóriát különböztettek meg, érdemes azt is vizsgálni a kérdésfeltevésekkel, hogy mennyire szolgálja a tájékoztatás, a tanítás az egyes kategóriákban az elérendő célokat.

Az olyan egyszerű kérdések feltevésével, mint „Mi újat tanult a hallgató a témában?” vagy „Van-e olyan kérdése, amire nem kapott választ?” nem csak, hogy bizonyíthatjuk, mennyire hatásos volt a felkészítő előadásunk, hanem visszajelzést is kaphatunk arról, mi az, ami még fejlesztésre vár a további előadásainkkal kapcsolatban.Fontos tehát, hogy ne csak a felhasználók, olvasók, hallgatók kérdezzenek jól, hanem a minőség javításának érdekében a könyvtárosok is a megfelelő kérdéseket tegyék fel munkájuk színvonalának ellenőrzése és javítása miatt is.


 A cikk az alábbi url-en érhető el: 

https://against-the-grain.com/2019/10/v314-asking-the-right-questions-bridging-gaps-between-information-literacy-assessment-approaches/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése